Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej
w Lubaszu
zaprasza do składania ofert na stanowisko  Asystenta Rodziny

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.
e-mail : gops@lubasz.pl

I. Przedmiot naboru:

1.    Stanowisko: Asystent rodziny
2.    Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu,
ul.  B. Chrobrego 37 tel 672556463
3.    Gotowość  zatrudnienia od 01.06.2019 r
4.    Podstawa zatrudnienia: 1 etat (system zadaniowy czasu pracy)

II. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1.    posiada obywatelstwo polskie,
2.    posiada:
a/wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
b/wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną – Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub
c/wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
3.    posiada  znajomość przepisów prawa z zakresu:
a)    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b)    ustawy pomocy społecznej,
c)    ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
d)    znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows).
4.    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
5.    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

III. Wymagania dodatkowe:

1.    wiedza  w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
2.    umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
3.    samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy,
4.    komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
5.    umiejętność współpracy w zespole,
6.    odporność na sytuacje stresowe,
7.    umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
8.    prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę.
2.    Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy ( 40 godz. tygodniowo).
3.    Do zadań asystenta należy w szczególności:
I.    Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
II.    Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny , planu pracy z rodziną;
III.    Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
IV.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
V.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
VI.    Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
VII.    Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
VIII.    Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
IX.    Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
X.    Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
XI.    Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
XII.    Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
XIII.    Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
XIV.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
XV.    Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
XVI.    Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
XVII.    Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
XVIII.    Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
XIX.    Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125 poz. 842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za Biuletyn Informacji Publicznej.

IV. Klauzula informacyjna dla KANDYDATÓW DO PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, zwany dalej GOPS, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązany/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynika to z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prosimy o zamieszczenie w składanych lub przesłanych dokumentach klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych – „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu – „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”. Dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane nie dłużej niż 1 rok od ich otrzymania, a następnie zostaną zniszczone.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w GOPS  w Lubaszu realizuje Inspektor Ochrony Danych – e-mail: kontakt@smart-standards.com, tel. 602 241 239. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    CV wraz z listem motywacyjnym,
2.    kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3.    kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
4.    podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
5.    podpisane pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.    podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7.    podpisanie oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8.    podpisanie oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny
w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
9.    podpisaną klauzulę:
„Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez GOPS w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu – „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przy ul. B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

VI. Termin i sposób składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” – do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaszu  od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 lub przesłanie
pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. B.  Chrobrego 37
64- 700 Lubasz
Tytuł dokumentu:  Stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres
w terminie do 20.05.2019 r. do godz. 15:30

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
nie będą rozpatrywane.

Lubasz, dnia.30.04.2019 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaszu
Jadwiga Kazińska

Bookmark the permalink.

Comments are closed.