Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Lubaszu

RODZINY WIELODZIETNE

mogą składać wniosek o przyznanie ogólnopolskiej  Karty Dużej Rodziny

 

Lista miejsc i wysokość zniżek przeznaczonych dla rodzin posiadających Kartę dostępna jest na stronie internetowej m.in. rodzina.gov.pl. Lista aktualizowana jest na bieżąco.

- O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzic/rodzice (przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.