Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu reprezentowany przez  Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowychPani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.
UWAGA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe na następującym/ch portalu/ach społecznościowym/ch: nie dotyczy
co oznacza  automatyczne przetwarzanie danych oraz ich profilowanie przez właściciela portalu oraz przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek – udostępnionych na tym portalu/ach – do Państw Trzecich (poza obszar UE).
Administrator”

Przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych:

- Konstytucja RP

- Dyrektywa RODO (27.04.2016)

- Dyrektywa dot. przepływu inform. między organami ścigania (27.04.2016)

- Ustawa o ochronie danych osobowych (10.05.2018)

Wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowania dyrektywy RODO:

- RODO_Wytyczne dotyczace Inspektora Ochrony Danych

- RODO_Wytyczne dotyczace zgody, w tym zgody małoletniego

- RODO_Wytyczne dotyczące oceny wysokiego ryzyka skutków przetwarzania danych

- RODO_Wytyczne dotyczące przenoszenia danych

Zasady monitoringu – Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych:

- RODO a monitoring wizyjny

Informacja Prezesa UODO:

- Wywiad z Prezesem UODO dot. RODO

- Prezes UODO_Skargi obywateli

Zgłoszenie naruszenia danych osobowych:

https://uodo.gov.pl/pl/134/233

 

Comments are closed.