POMOC SPOŁECZNA W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Pandemia koronawirusa to nowa sytuacja dla wszystkich, także dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, których zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym.

Jesteśmy służbą, która niesie podstawową pomoc taką jak żywność, leki, opieka w domu, itd

Docieramy do seniorów, którzy na co dzień nie korzystają z pomocy, osób i rodzin pozostających w kwarantannie. Ośrodek współpracuje w tym zakresie m.in. z sołtysami poszczególnych sołectw naszej gminy, Ochotniczą Strażą Pożarną, a także sklepem Lewiatan. Oczywiście, zgodnie z zaleceniami, wprowadzono wszystkie standardy obsługi, czyli dezynfekcję, zachowanie odległości itp.

INFORMACJA O SPOSOBIE KIEROWANIA KORESPONDENCJI DO OŚRODKA

Wszelka korespondencja kierowana do Ośrodka winna być wnoszona:

  1. osobiście – poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy Ośrodka, do skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Lubaaszu, ul. B. Chrobrego 37 (w przypadku złożenia korespondencji do skrzynki podawczej nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia odbioru pisma),

  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

  3. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Szczegółowy wykaz numerów do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu:

661 943 886, 519 638 056, 512 294 190.

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO I JEGO AKTUALIZACJI

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym

  2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub

  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty, o których mowa w art. 105 ustawy o pomocy społecznej.

W wyjątkowych przypadkach wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej sie o pomoc.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, rodziny mogą składać wnioski o dożywianie dzieci w szkołach.

Izabela Pawlak

Pracownik socjalny

Bookmark the permalink.

Comments are closed.