INFORMACJA

INFORMACJA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKRESIE KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

 

W trosce o sprawne postępowanie w przypadku złożenia wniosku, w którym badane jest zachodzenie koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu informuje, iż zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 3.06.2020 Nr KS-VI.9470.38.2020.5, niezbędne jest podanie następujących danych i dokumentów:

  1. imię, nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy, a także członka jego rodziny, przebywającego poza granicami Polski,
  2. kraj i adres zamieszkania wnioskodawcy, a także członka jego rodziny, przebywającego poza granicami Polski,
  3. adres i nazwę pracodawcy, w przypadku pobytu poza granicami kraju związanego z podjęciem pracy najemnej lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. Zaświadczenie A1,
  5. Formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń,
  6. umowy o pracę.

 

 

Ponadto w przypadku, gdy koordynacja została ustalona na okres krótszy niż rok zasiłkowy, a wnioskodawca lub członek jego rodziny mają przedłużoną umowę o pracę za granicą , czy tez otrzymał z ZUS kolejne zaświadczenie A1, należy dodatkowo wypełnić Formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń dostępny na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/druki-do-pobrania . W przypadku kontynuacji aktywności zawodowej poza granicami kraju, oprócz ww. formularza należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie A1.

 

Z uwagi na stosunkowo długi czas oczekiwania na wynik weryfikacji ze strony urzędu wojewódzkiego pragniemy zaznaczyć, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu dokonuje wszelkich działań, by wniosek został skompletowany i wysłany bez zbędnej zwłoki , gdyż ma to istotny wpływ na sprawność procesu podejmowania decyzji. Organem decyzyjnym w przypadku zachodzenia koordynacji jest wojewoda. Wszelkie pytania dotyczące wniosku należy kierować do urzędu wielkopolskiego: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pokój nr 018 w budynku B, tel. 61 854 14 78, 61 854 10 70

Ponadto informujemy, iż zgodnie zKodeksem Postępowania Administracyjnego :

Art. 37. § 1.Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.