KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH…

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowi
ązku prawnego ciążącego na Administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA i WSPÓŁADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z siedzibą w Lubaszu
przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz (GOPS), tel. 67 255 64 63, e-mail: Gops@lubasz.pl lub gops.lubasz@wokiss.pl, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i przechowywanej dokumentacji pisemnej;

a Współadministratorem:

Gmina Lubasz, reprezentowana przez Wójta, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, tel. 67 255 60 12, 67 60 83, e-mail: kontakt@smart-standards.com

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA,

WSPÓŁADMINISTRATORA

I DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z administratorem – Kierownikiem GOPS, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: kontakt@smart-standards.comalbo pod numerem tel. +48 602 24 12 39

Ze współadministratorem – Wójtem Gminy Lubasz można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: tel. 602 24 12 39, e-mail: kontakt@smart-standards.com

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane oraz/lub dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w celach realizacji na rzecz Pani/Pana oraz/lub Pani/Pana dziecka lub podopiecznego następujących form pomocy:

świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w art. 36 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 z późn.zm);

świadczenia wychowawczego przewidzianego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.),

świadczenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061),

zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych oraz zapomóg i innych świadczeń przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354, z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394 z późn. zm.),

zasiłków dla opiekunów przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane.

Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego mogą być udostępnione podmiotom:

służbom; organom administracji publicznej; sądom
i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

Kierownik GOPS podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań;

Wójt Gminy Lubasz, podmiotom uprawnionym w trybie indywidualnych zapytań.

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka lub podopiecznego mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani i/lub Pana/Pani podopieczny stroną/stronami lub uczestnikiem/uczestnikami w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności dyrektywy RODO oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354, z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394 z późn. zm.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.