ZA P Y T A N I E O F E R T O W E

Lubasz dnia 02.08.2019r.

ZA P Y T A N I E O F E R T O W E NR 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

III. Przedmiot zamówienia: 1.świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób,

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi na

rzecz osób z terenu Gminy Lubasz.

Zamawiający określa zakres zamówienia w zakresie usług opiekuńczych na około 100

godzin, w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi na około 90 godzin Liczba godzin może ulec zmniejszeniu albo

zwiększeniu w trakcie umowy. Nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę

zamówienia.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1 Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z

z terenu gminy Lubasz, które z powodu wieku, choroby lub

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione, w okresie od

od 01 września 2019 do 31.12.2019r

Usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca

2004r obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych ,opiekę

higieniczną ,zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie

kontaktów z otoczeniem .

a) W zakresie usług opiekuńczych zakres usług obejmować będzie w szczególności:

1. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób wymagających pomocy w

zakresie:

- utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,

- przygotowywanie lub dostarczanie posiłku- z uwzględnieniem diety,

- pomoc przy spożyciu posiłku,

- zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie

domowym,

- prania lub oddania do prania bielizny osobistej i pościelowej,

- pomoc w zaspokajaniu spraw urzędowych,

- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie,

- zapewnienie pomocy medycznej / wizyty lekarskie, pielęgniarskie itp.

2. Podstawową opiekę sanitarno- higieniczną w zakresie:

- mycia i kąpieli,

- pielęgnacji zalecanej przez lekarza,

- układanie chorego w łóżku,

- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ,

- przesłanie łóżka,

3. Pomoc w utrzymaniu więzi ze środowiskiem.

4.Inne czynnosci uzgodnione z osobami wymagajace wsparcia .

Zadanie 2 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 3 osób z

zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie gminy Lubasz

b) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U z

2017r poz.882)

c) art.18 ust.1 pkt 3, art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj.

Dz.U.z 2018r poz. 1510 z .zm) oraz zgodnie z zakresem określonym w

Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn.zm.)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust 4 ustawy o pomocy społecznej są

to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej

udzielane osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi powinny być dostosowane do

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi, o

których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym.

W zakresie specjalistycznych usług zakres usług obejmować będzie:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym

zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i

umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i

rehabilitacji , prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności

społecznych oraz wspieranie , także w formie asystowania w codziennych

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • · samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych ,

w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

 • · dbałość o higienę i wygląd,
 • · utrzymywanie kontaktów z domownikami , rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy

oraz ze społecznością lokalną,

 • · wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu,
 • · korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu, w rodzinie , w tym:

 • · pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne,

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 • · ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • · doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny której członkiem

jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 • · kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • · współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby

chorującej, niepełnosprawnej

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w tym:

 • · w uzyskaniu świadczeń socjalnych , emerytalno-rentowych,
 • · w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia , w tym zwłaszcza:

 • · w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego

zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej,

zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i

klubach integracji społecznej, klubach pracy,

 • · w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • · w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z

pracodawcą,

 • · w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • · nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • · pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • · zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie

finansowe;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • · pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • · uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • · pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • · pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków

ubocznych ich stosowania,

 • · w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w

użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów

ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

 • · pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • · pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

 • · zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji

ruchowej lub fizjoterapii,

 • · współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego

i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej

aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • · w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • · w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier

architektonicznych,

 • · kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i

gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,

V. Kryterium wyboru oferty: 1. najniższa cena za jedną godzinę usług brutto -70 pkt

W cenę 1 godziny usług należy wliczyć wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu , oraz

niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia usług.

2.Doświadczenie zawodowe świadczenia powyższych usług ;

a/ 0-2 lat 5 pkt

b/ 2-3 lat 10 pkt

c/ powyżej 3 lat 15 pkt

VI. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019r.

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

1. Usługi opiekuńcze świadczyć mogą osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania

zawodu opiekunki środowiskowej. W uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze mogą

być świadczone przez osoby bez przygotowania zawodowego jeżeli mają zapewnioną

fachową pomoc ze strony osób posiadających wymagane kwalifikacje.

2. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do

wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty

zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,

specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego

wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadać

przeszkolenie i doświadczenia w zakresie:

 • · umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;
 • · kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • · prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Dodatkowo, osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

( np.domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym,w środowiskowym

domu samopomocy) ;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z

zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły

doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług na podstawie poświadczonego

zaświadczeniem okresu o odbyciu co najmniej półrocznego stażu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej dnia 22 września 2005 r. w

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.) w

uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje

zawodowe określone powyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o

których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi

specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Do zakresu usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

kwalifikacji osób je świadczących stosuje się rozporządzenie Ministra Polityki

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (

Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 ze zm.)

VIII. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto , oraz

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi brutto.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których

mowa w punkcie VII pkt 1i 2.

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

(kserokopie).

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w

punkcie VII pkt 2.

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania realizacji

zamówienia, polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności dotyczącej przedmiotu umowy .Wykonawca dostarczy polisę Zamawiającemu

przed zawarciem umowy. Każdorazowo, przed wygaśnięciem czy zmianą polisy, Wykonawca

dostarczy aktualną polisę do Zamawiającego.

IX. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – Realizowanie usług polegających na

świadczeniu usług opiekuńczych , i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Gminy Lubasz.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym

atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez

osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na

kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – Realizowanie usług polegających na

świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz

mieszkańców Gminy Lubasz

GOPS zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

na każdym etapie postępowania

X. Termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w terminie do 23.08. 2019r.r. do godziny 15.30 Decyduje data

doręczenia oferty do siedziby/ złożenia oferty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lubaszu, Ul. B.Chrobrego 37; 64-720 Lubasz.

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik J. Kazińska 067 64-63 oraz Krzysztof Gruchała pracownik GOPS

 Link do dokumentu


 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.