Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wykaz zniżek można sprawdzić: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że została wydana już jedna forma karty a wniosek składany jest o dodatkową formę karty, wtedy  należy ponieść opłatę 9,21 zł.

Jeśli wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny złożony był do dnia  31 grudnia 2017 r., nie ponosi się opłaty za wydanie elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy wniosek o kartę elektroniczną złożony zostanie do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny składa się w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz.

Druki o KDR można pobrać ze wskazanych stron internetowych lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubasz ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz pok. Nr 3:

1 Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny:https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf/3d4e376c-c7ea-db54-490c-d86e789901ba
2 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej:https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_dotycz%C4%85ce_w%C5%82adzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf/154639c7-eb35-510b-db69-57b35ff782c9
3 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych:https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Informacja_o_osobach_mog%C4%85cych_wy%C5%9Bwietla%C4%87_Kart%C4%99_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf/5c3035f5-b8db-1fd1-3bde-02de59a2d772
4 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej:https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/1O%C5%9Bwiadczenie_o_planowanym_terminie_uko%C5%84czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy%C5%BCszej_-_ZKDR-01.pdf/1ac46347-ba64-932b-5361-e76b8515f779
5 Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej Rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka:https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zast%C4%99pczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf/619f0bdb-63e8-0933-a88e-16c3950ed498
Bookmark the permalink.

Comments are closed.