Informacja z wyboru oferty

Do dnia 15 lutego 2012 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 12 ofert               na realizacje zadania pt. „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”.
Powołana przez zamawiającego Komisja dokonała oceny złożonych ofert zgodnie z zapytaniem  ofertowym. W wyniku powyższych prac Komisja do realizacji zamówienia wybrała firmę szkoleniową ATTC Dobrzyca z Szydłowa.
Firma powyższa spełniła  określone w zamówieniu oczekiwania, jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów tj 83,99 na 100 możliwych

Z poważaniem
J. Kazińska

Bookmark the permalink.

Comments are closed.